Pinterest Youtube Twitter Facebook Instagram Trust pilot Close Plus Search Arrow Profile Profile colis-soigne Marker

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Wettelijke vermeldingen

De website http://www.bonne-maman.be wordt uitgegeven door Materne-Confilux nv, een vennootschap met een kapitaal van € 9.000.000, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0401408863 en met maatschappelijke zetel te Allée des Cerisiers 1, 5150 Floreffe (België).

Intracommunautair btw-nummer: BE0401408863.

Hoofdredacteur: de heer Jean-Luc Heymans, gedelegeerd bestuurder van Materne-Confilux nv, info@bonne-maman.be.

De website wordt gehost door CLARANET, Rue du Faubourg du Temple 18-20, 75011 Parijs, tel.: 01 70 13 70 00.

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

De onderstaande termen worden als volgt gedefinieerd:

- ‘Website’: de website http://www.bonne-maman.be en alle pagina's ervan.
- ‘Uitgever’: de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de uitgave en de inhoud van de website en wordt voorgesteld in de wettelijke vermeldingen van de website.
- ‘Gebruiker’: de internetgebruiker die de website bezoekt en gebruikt.

Artikel 2 – Vermeldingen opgelegd door de Franse wet op het vertrouwen in de digitale economie en het doel van de website

Deze website wordt uitgegeven door Materne-Confilux nv. De wettelijke informatie over de webhost en de uitgever van de website, met name de contactgegevens en de eventuele gegevens met betrekking tot het kapitaal en de inschrijving bij de KBO, wordt meegedeeld in de wettelijke vermeldingen van deze website. Informatie over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens (beleid en verklaring) wordt meegedeeld in het privacybeleid van de website. Deze website heeft tot doel te functioneren als ‘website voor online verkoop’. De website is vrij en gratis toegankelijk voor elke internetgebruiker. Door een product of een dienst aan te kopen, een ledenzone aan te maken of algemener de website te bezoeken aanvaardt de internetgebruiker alle algemene voorwaarden en erkent hij er volledig kennis van te hebben genomen. Die aanvaarding kan bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer de internetgebruiker het vakje aanvinkt om aan te geven dat hij deze algemene voorwaarden aanvaardt, met bijvoorbeeld de vermelding ‘Ik erken kennis te hebben genomen van alle algemene voorwaarden van de website en ze te hebben aanvaard’. Het aanvinken van dat vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handtekening van de internetgebruiker. Wanneer een internetgebruiker deze algemene voorwaarden aanvaardt, wordt verondersteld dat hij de nodige handelingsbekwaamheid daartoe heeft. Als de gebruiker minderjarig of niet handelingsbekwaam is, verklaart hij de toestemming te hebben van een voogd, curator of wettelijk vertegenwoordiger. De internetgebruiker erkent de bewijswaarde van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze website en, tenzij om een tegenbewijs te leveren, ziet hij af van het recht om die te betwisten in geval van een geschil.

De uitgever stelt de Klant op zijn Website een privacyverklaring ter beschikking met alle informatie met betrekking tot het gebruik van de door de uitgever verzamelde persoonsgegevens van de Klant en met betrekking tot de rechten van de Klant wat betreft die persoonsgegevens. De privacyverklaring maakt deel uit van de algemene gebruiksvoorwaarden. Aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden impliceert dus aanvaarding van de privacyverklaring.

Artikel 3 – Ledenzone

Een gebruiker die ingeschreven is op de website (lid) kan toegang krijgen tot de website door zich aan te melden met zijn aanmeldgegevens (e-mailadres opgegeven bij de inschrijving en wachtwoord) of eventueel via systemen zoals aanmeldknoppen van derden voor sociale netwerken. De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de bescherming van het wachtwoord dat hij heeft gekozen. Er wordt aanbevolen om complexe wachtwoorden te gebruiken. In geval van een vergeten wachtwoord kan het lid een nieuw wachtwoord genereren. Het wachtwoord garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie in de rubriek ‘Mijn account’ en de gebruiker mag het dus niet doorgeven of meedelen aan een derde. Als hij dat toch doet, kan de uitgever van de website niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot de account van de gebruiker. Om een bestelling te doen of een bijdrage te posten op de website moet het lid een persoonlijke zone aanmaken. Daartoe wordt het lid gevraagd een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Het lid verbindt zich ertoe correcte informatie te verstrekken. De gegevens worden verzameld met als doel een ‘ledenaccount’ aan te maken. Als de gegevens in de ledenaccount zouden verdwijnen door een technische storing of een geval van overmacht, kunnen de website en de uitgever ervan niet aansprakelijk worden gesteld, aangezien de gegevens geen bewijskracht hebben maar uitsluitend informatief van aard zijn. De pagina's met betrekking tot de ledenaccounts kunnen vrij worden afgedrukt door de houder van de betrokken account, maar ze vormen geen bewijs. Ze zijn louter informatief van aard en zijn bedoeld om een doeltreffend beheer van de dienst of van de bijdragen door het lid mogelijk te maken. De uitgever behoudt zich het exclusieve recht voor om accounts van leden die deze algemene voorwaarden hebben overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wanneer het lid opzettelijk foute gegevens heeft verstrekt bij zijn inschrijving en de aanmaak van zijn persoonlijke zone) of accounts die minstens een jaar inactief zijn geweest te verwijderen. Die verwijdering kan niet beschouwd worden als schade voor het verwijderde lid, dat geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding hiervoor. De verwijdering van een account sluit de mogelijkheid van de uitgever niet uit om gerechtelijke stappen te zetten tegen het lid wanneer de feiten dat rechtvaardigen.

Artikel 4 – Vrijstelling van aansprakelijkheid van de uitgever in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst

Als de website niet bereikbaar is door technische problemen of problemen van eender welke andere aard, kan de gebruiker zich niet beroepen op enige schade en geen aanspraak maken op een schadevergoeding. De hyperlinks op deze website kunnen verwijzen naar andere websites en de uitgever van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld als de inhoud van die websites in strijd is met de geldende wetgeving. Ook kan de uitgever van deze website niet aansprakelijk worden gesteld als de internetgebruiker schade oploopt door een bezoek aan een van die websites.

Artikel 5 – Geografische beperking van het gebruik

Het gebruik van de diensten van de website is beperkt tot België en Luxemburg.

Artikel 6 – Intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website gepubliceerde elementen

Alle elementen op deze website zijn eigendom van de uitgever of een derde gevolmachtigde of worden door de uitgever op de website gebruikt met toestemming van hun eigenaar. Het kopiëren van elementen, inclusief maar niet beperkt tot logo's en tekstuele, pictografische of videocontent, is strikt verboden en wordt beschouwd als vervalsing. Als een lid zich schuldig maakt aan vervalsing, kan zijn account worden verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding en zonder dat hij zich kan beroepen op enige schade als gevolg van de verwijdering. De verwijdering van zijn account sluit eventuele latere gerechtelijke stappen tegen hem op initiatief van de uitgever van deze website of zijn gevolmachtigde niet uit.

Artikel 7 – Merken

De merken en logo's op de website zijn gedeponeerd door Materne-Confilux of eventueel door een van haar partners. Wie die merken of logo’s publiceert, reproduceert, integreert, verspreidt of herverspreidt, stelt zich bloot aan de wettelijk voorziene sancties.

Artikel 8 – Beperking van de aansprakelijkheid

De uitgever van de website is slechts gebonden door een inspanningsverbintenis. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, zoals gegevensverlies, hacking, een virus, onderbreking van de dienst of andere vormen van schade. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat hij de website gebruikt op eigen risico en uitsluitend onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De website verschaft de gebruiker informatie voor informatieve doeleinden, met eventuele onvolkomenheden, fouten, ontbrekende informatie, onnauwkeurigheden en andere ambivalenties. Materne-Confilux kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

  • voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met name met betrekking tot batenderving, winstderving, verlies van klanten of verlies van gegevens, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website of omgekeerd uit de onbereikbaarheid ervan;
  • voor een slechte werking, onbereikbaarheid van de website, foutief gebruik, slechte configuratie van de computer van de gebruiker, of het gebruik van een weinig voorkomende browser door de gebruiker;
  • voor de inhoud van reclameadvertenties en andere externe links of bronnen waartoe de gebruiker via de website toegang heeft.

Artikel 9 – Toegang tot de website

De uitgever van de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een technische onbeschikbaarheid van de verbinding, ongeacht of die te wijten is aan overmacht, onderhoud, een update, een wijziging van de website, een interventie van de webhost, een interne of externe staking, een netwerkstoring, een stroomonderbreking of een foutieve configuratie of foutief gebruik van de computer van de gebruiker.

Artikel 10 – Opzeggen van een account

Het staat elke gebruiker vrij zijn account op de website te verwijderen. Daartoe moet het lid een e-mail naar de website sturen waarin hij aangeeft dat hij zijn account wil verwijderen. Na verwijdering van de account kunnen zijn gegevens niet meer worden hersteld.

Artikel 11 – Diverse bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Ze kunnen te allen tijde worden gewijzigd door de uitgever van de website of zijn gevolmachtigde. De algemene voorwaarden die op de gebruiker van toepassing zijn, zijn de geldende voorwaarden op het moment dat hij ze aanvaardt. De uitgever verbindt zich ertoe al zijn oude algemene voorwaarden te bewaren en te bezorgen aan elke gebruiker die erom vraagt. Met uitzondering van bepalingen van openbare orde kunnen alle geschillen die zouden kunnen ontstaan in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden alvorens over te gaan tot een rechtsvordering onderworpen worden aan de beoordeling van de uitgever van de website met het oog op een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat verzoeken om een minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van een rechtsvordering niet opschorten. Behoudens andersluidende bepalingen van openbare orde is elke rechtsvordering met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtshof waarbij de zaak aanhangig is gemaakt. Als een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden bij rechterlijke uitspraak nietig wordt verklaard, heeft die nietigheid niet de nietigheid tot gevolg van alle andere bepalingen, die van kracht blijven.

Artikel 12 – Gebruik van cookies

Een ‘cookie’ is een gegevensbestand dat op de computer van een gebruiker wordt geplaatst om hem te identificeren, zijn bezoek aan de website te personaliseren en de weergave van de website te versnellen. De website gebruikt voornamelijk ‘cookies’ om 1) bezoekstatistieken te verkrijgen om de gebruikerservaring te verbeteren en 2) toegang te verlenen tot een ledenaccount en content die niet toegankelijk is zonder aan te melden. De gebruiker erkent dat hij op de hoogte is van deze praktijk en geeft de uitgever van de website toestemming om cookies te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze ‘cookies’ nooit aan derden mee te delen, behalve in geval van gerechtelijke vordering. De gebruiker kan het opslaan van ‘cookies’ weigeren of zijn browser zo instellen dat hij een waarschuwing krijgt voordat hij ‘cookies’ aanvaardt. Daartoe moet de gebruiker de parameters van zijn browser instellen:

Artikel 13 – Omkadering van de voorwaarden

Als een bepaling van de Algemene voorwaarden onwettig, nietig of om eender welke andere reden niet toepasbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van de Algemene voorwaarden en beïnvloedt ze de geldigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen niet. Deze voorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Ze vervangen alle vroegere of huidige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De voorwaarden zijn niet overdraagbaar of sublicentieerbaar door de gebruiker zelf. Bij gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de Algemene voorwaarden kan een gedrukte versie worden opgevraagd van de algemene voorwaarden en alle mededelingen die in elektronische vorm plaatsvonden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze voorwaarden in het Frans moet worden opgesteld.

Artikel 14 – Kennisgevingen

Alle kennisgevingen en mededelingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of de privacyverklaring moeten schriftelijk worden opgesteld en persoonlijk, per aangetekend of gecertificeerd schrijven, via een nationaal erkende koeriersdienst met traceermogelijkheid of per e-mail naar de adressen vermeld in de wettelijke vermeldingen van de website worden bezorgd, met vermelding van uw naam, voornaam, contactgegevens en het onderwerp van de mededeling.

Artikel 15 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot het gebruik van de website, de dienst die op deze website wordt aangeboden of elke andere gerelateerde dienst, de pagina's van de website op eventuele sociale netwerken of de algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of de privacyverklaring moet worden ingediend binnen de 365 dagen na de datum van het ontstaan van het probleem dat aanleiding geeft tot de klacht, ongeacht enige wet of wettelijke bepaling die het tegendeel stelt. Als een dergelijke klacht niet binnen de 365 dagen wordt ingediend, zal ze voor altijd van rechtswege ontoepasbaar zijn.

Artikel 16 – Onnauwkeurigheden

Het is mogelijk dat de volledige website en de aangeboden diensten in beperkte mate onnauwkeurigheden of fouten bevatten of informatie die niet overeenstemt met de algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of de privacyverklaring. Bovendien is het mogelijk dat derden ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen aan de website of gerelateerde diensten (sociale netwerken enz.). We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat dergelijke afwijkingen worden gecorrigeerd. Als een dergelijke situatie aan onze aandacht ontsnapt, gelieve dan per post of per e-mail contact met ons op te nemen via de adressen vermeld in de wettelijke vermeldingen van de website, indien mogelijk met een beschrijving van de fout en de locatie (URL), en met voldoende gegevens zodat we contact met u kunnen opnemen. Voor vragen over auteursrechten verwijzen we u naar de rubriek over intellectuele eigendom.

Alle rechten voorbehouden – 23 maart 2021

Even geduld...