Pinterest Youtube Twitter Facebook Instagram Trust pilot Close Plus Search Arrow Profile Profile colis-soigne Marker

De website die toegankelijk is op het volgende adres www.bonne-maman.be wordt uitgegeven door Materne Confilux.

Aangezien Materne Confilux zich bekommert om de naleving van de regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, is deze site ontwikkeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen "GDPR").

ANDROS doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier worden verzameld.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens op de site?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Materne Confilux, geregistreerd onder het nummer BE0401408863 en gevestigd te Allée des Cerisiers 1 - 5150 Floreffe.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • De verwerkte persoonsgegevens zijn de volgende:
 • Persoonsgegevens aan de hand waarvan u zich kunt identificeren: titel, naam, voornaam, geboortedatum, factuuradres, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Sommige persoonsgegevens zijn verplicht (velden gemarkeerd met een asterisk). Anders kan Materne Confilux u de dienst niet verlenen.
 • Gegevens met betrekking tot uw aankopen (en met name de lijst van gedane aankopen en de datum van de aankopen).
 • Gegevens met betrekking tot uw deelname aan wedstrijden.
 • Gegevens met betrekking tot de geografische ligging van de plaats van levering van de bestelling om de dichtstbijzijnde pakketbezorgingsdienst te kunnen identificeren.

3. Waarom worden uw gegevens verzameld?

De verwerking van persoonsgegevens is wettelijk gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst, de op Materne Confilux rustende wettelijke verplichtingen, de gerechtvaardigde belangen van Materne Confilux en, in voorkomend geval, uw toestemming. Wanneer de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Indien u de met een asterisk gemarkeerde velden niet wenst in te vullen, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten op de website en dat Materne Confilux niet aan uw verzoek kan voldoen.

Rechtsgrondslag Doeleinden
Uitvoering van het contract Beheer van klantenrelaties
Uitvoering van orders
Verwerking van opnemingen
Beheer van de levering
Klachtenbeheer
Opstellen van facturen
Beheer van de boekhouding
Organisatie van wedstrijden
Toestemming Abonnement op onze nieuwsbrief
Commerciële prospectie per e-mail, met inbegrip van gerichte commerciële prospectie
Verstrekking van persoonsgegevens aan commerciële partners
Deelname aan wedstrijden of loterijen
Reageren op tevredenheidsonderzoeken
Verzameling en publicatie van getuigenissen en advieze
Gewettigde belangen van Materne Confilux:
-Om onze klanten beter te leren kennen en hen te voorzien van aanbiedingen waarvan wij denken dat ze in hun belang zijn;
-Om ons klantenbestand te ontwikkelen;
-Om onze website te beveiligen en ons imago te beschermen
Opstellen van statistieken, analyses en commerciële enquêtes
Beheer van technische prospectieactiviteiten (met inbegrip van technische operaties zoals standaardisering, verrijking en ontdubbeling)
selectie van personen volgens profiel voor het verrichten van loyaliteits-, colportage-, enquête-, producttest- en promotieactiviteiten
Overdracht, huur of uitwisseling van klanten-/prospectdossiers
Fraudepreventie en beheer van veiligheidsmaatregelen voor rekeningen
Beheer van meningen en opmerkingen over onze producten
Beheer van onbetaalde rekeningen en geschillen
Wettelijke verplichtingen Beheer van verzoeken tot uitoefening van rechten (recht van toegang, recht van verzet, recht op beperking van de verwerking, enz.)
Bewaring van bewijs van verkregen toestemming
Bijwerken van prospectiedossiers door de organisatie die belast is met het beheer van de oppositielijst voor telefonische klantenwerving

4. Wie ontvangt uw gegevens?

Persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van hun verantwoordelijkheden, verwerkt door :

 • de afdelingen e-commerce, marketing, logistiek, juridische zaken, klantenrelaties en boekhouding van Materne Confilux.
 • externe dienstverleners die belast zijn met de uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens of in het kader van advies- en bijstandsopdrachten voor Materne Confilux. In dit geval ziet Materne Confilux erop toe dat de onderaannemingscontracten die haar binden aan haar onderaannemers, in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen;
 • de juridische hulpverleners en de ministeriële ambtenaren in het kader van hun opdracht van rechtsbijstand en vertegenwoordiging in rechte in geval van een geschil;
  gerechtelijke autoriteiten;
 • elke natuurlijke of rechtspersoon die bij een in rechte afdwingbare rechterlijke beslissing is gemachtigd;
 • de organisatie die belast is met het beheer van de "contactverbod"-lijst;
 • de commerciële partners van Materne Confilux indien u dit uitdrukkelijk hebt aanvaard;
 • de organisatie die belast is met het beheer van de lijst van personen die zich verzetten tegen telefonische klantenwerving wanneer het telefoonnummer wordt verzameld voor commerciële prospectiedoeleinden;

5. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en worden daarna gewist.

De belangrijkste bewaartermijnen zijn de volgende:

Doeleinden Bewaartermijn
Uitvoering van bestellingen, leveringen, intrekkingen 5 jaar vanaf de totstandkoming van het contract
Beheer van facturen 10 jaar als een boekhoudkundig document
Commerciële prospectie 3 jaar vanaf uw laatste contact
Beheer van geschillen Duur van de verkrijging van de wettelijke verjaring.
In geval van gerechtelijke stappen worden de gegevens bewaard tot 5 jaar na het einde van de gerechtelijke procedure (wanneer een beslissing definitief is geworden)
Cookies 13 maanden

6. Hoe werken gerichte aanbiedingen voor u?

U wordt ervan op de hoogte gesteld dat Materne Confilux u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie kan aanbieden waarvan wij denken dat die, in verband met de door u gekochte of geraadpleegde producten, u zullen interesseren.

U hebt de mogelijkheid om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 8 van dit beleid.

7. Worden uw gegevens buiten de Europese Unie doorgegeven?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten de Europese Unie in het kader van de uitvoering van diensten door onze onderaannemers.In dat geval ziet Materne Confilux erop toe dat de contracten die haar met deze onderaannemers verbinden, in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Voor deze overdrachten gelden met name passende garanties om de veiligheid ervan te waarborgen. Zo kunnen zij gebaseerd zijn op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie met betrekking tot het niveau van gegevensbescherming in een land.

Bij ontstentenis van een besluit waarbij een beschermingsniveau passend wordt verklaard, worden de doorgiften geregeld door de naleving van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

8. Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en zich daartegen te verzetten, het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens en het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het bewaren, verwijderen en meedelen van uw persoonsgegevens na uw overlijden.U kunt uw rechten uitoefenen door een brief te sturen naar Materne Confilux, Allée des Cerisiers 1 - 5051 Floreffe of door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming. U kunt worden gevraagd uw identiteit te bewijzen.

De uitoefening van een van uw rechten kan worden geweigerd indien uw verzoek niet voldoet aan de voorwaarden die in dit beleid of in de vigerende verordeningen zijn opgenomen. In dat geval zult u naar behoren worden ingelicht.

9. Hoe wordt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd?

Materne Confilux verbindt zich ertoe alle fysieke veiligheidsmaatregelen (beveiliging van de toegang tot de lokalen, beheer van de vergunningen, beveiliging van het materiaal, ...) en logische maatregelen (antivirus, beveiliging van de wachtwoorden, beveiliging van de gegevensstromen, anonimisering, encryptie, traceerbaarheid van de gegevens, ...) te treffen die nodig zijn om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

Even geduld...