Pinterest Youtube Twitter Facebook Instagram Trust pilot Close Plus Search Arrow Profile Profile colis-soigne Marker

Online verkoop op de website www.bonne-maman.be

Versie van 23/03/2021

Definitie van de in de privacyverklaring gebruikte termen

In wat volgt, gebruiken we deze definities:

 • ‘Persoonsgegevens’ of ‘persoonlijke Gegevens’: wordt gedefinieerd als “elke informatie met betrekking tot een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een of meer elementen die specifiek voor hem/haar zijn”, in overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978.
 • ‘Dienst’: de dienst http://www.bonne-maman.be en alle inhoud ervan.
 • ‘Uitgever’ of ‘Wij’: Materne-Confilux nv, de rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de uitgave en de inhoud van de Dienst.
 • ‘Gebruiker’ of ‘U’: de internetgebruiker die de Dienst bezoekt en gebruikt.

Artikel 1 - Inleiding en rol van de Privacyverklaring

Dit charter is bedoeld om u te informeren over de verplichtingen van de uitgever met betrekking tot het respecteren van uw privacy en de bescherming van uw Persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden tijdens uw gebruik van de Dienst.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest zodat u weet waarom we uw gegevens gebruiken en hoe we dat doen.

Door u te registreren op de Dienst, verbindt u zich ertoe om ons waarheidsgetrouwe informatie over uzelf te verstrekken. Het verstrekken van foute informatie is in strijd met de algemene voorwaarden van de Dienst.

Wij wijzen u erop dat deze Privacyverklaring op elk moment gewijzigd of aangevuld kan worden, met name om te voldoen aan wettelijke, reglementaire, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. De datum van de bijwerking zal in dat geval duidelijk vermeld worden.

U bent gebonden aan die wijzigingen zodra ze online worden geplaatst en wij nodigen u daarom uit om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

U vindt in deze Privacyverklaring ook de beschrijving van uw rechten inzake de bescherming van uw privacy en de manier waarop de wet u beschermt.

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of als u uw rechten zoals beschreven in artikel 10 van deze Privacyverklaring wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dpomaterne@materne.com of per brief naar: Materne-Confilux - Functionaris voor gegevensbescherming - Allée des Cerisiers 1, 5150 Floreffe.

Artikel 2 - Op de Site verzamelde gegevens

De Gegevens die verzameld en achteraf verwerkt worden door de Dienst zijn de gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft door de verschillende formulieren van de Dienst in te vullen. Voor bepaalde handelingen met betrekking tot de inhoud kan het zijn dat u gevraagd wordt Gegevens over uzelf door te geven aan partners via hun eigen diensten, meer bepaald wanneer u betalingen verricht. Wij beschikken niet over die gegevens, aangezien het verzamelen en verwerken ervan onder de specifieke voorwaarden van die partners valt. We nodigen u uit om hun voorwaarden te raadplegen alvorens u uw Gegevens in dat kader verstrekt.

Uw IP-adres (identificatienummer dat op het internet aan uw computer wordt toegekend) wordt automatisch verzameld. U wordt erop gewezen dat de Dienst een automatisch trackingproces ('cookie') kan inzetten. U kunt dat voorkomen door de relevante instellingen van uw browser aan te passen, zoals uitgelegd in de algemene voorwaarden van deze Dienst.

In het algemeen kunt u de Dienst http://www.bonne-maman.be bezoeken zonder persoonlijke gegevens over uzelf te verstrekken. U bent in ieder geval niet verplicht om die informatie door te geven. Bij weigering kan het wel gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde informatie of diensten.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. De geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonlijke gegevens maar de wet beschouwt ze niet als zodanig omdat die gegevens uw identiteit niet rechtstreeks prijsgeven. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een bepaalde functie van de Dienst.

Om u betere content en diensten te leveren maakt de Dienst http://www.bonne-maman.be gebruik van de Google Analytics-analysedienst. Google Analytics houdt uw surfgedrag op diensten van derden niet bij. De informatie over u waartoe Google Analytics toegang heeft, bevat geen persoonlijke gegevens over u.

We verzamelen geen zogenaamde ‘gevoelige’ gegevens.

De contactgegevens van de Gebruikers van de Dienst die zich op de Dienst geregistreerd hebben, zullen worden opgeslagen in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978. In overeenstemming met die wet hebben de Gebruikers het recht om de door hen verstrekte Gegevens in te zien, in te trekken, te wijzigen of te corrigeren. Daarvoor hoeven ze alleen maar een aanvraag in te dienen op het volgende e-mailadres: dpomaterne@materne.com, of per post: Materne-Confilux - Functionaris voor gegevensbescherming - Allée des Cerisiers 1, 5150 Floreffe.

Voor het verzamelen van de Persoonsgegevens van de Gebruikers door de Uitgever is geen verklaring aan de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) vereist.

Artikel 3 - Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de vennootschap Materne-Confilux met maatschappelijke zetel op het volgende adres:
Allée des Cerisiers 1, 5150 Floreffe.

Artikel 4 - Doel van de verzamelde Gegevens

De Gegevens die als verplicht worden aangeduid op de formulieren van de Dienst zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de overeenkomstige functionaliteiten van de Dienst, en meer specifiek de verrichtingen die erop worden aangeboden.

De Dienst kan de Gegevens van zijn Gebruikers verzamelen en verwerken:

 • om u de informatie of diensten te verschaffen waarop u hebt ingeschreven, met name:
  om nieuwsbrieven, promotieaanbiedingen te verzenden, koopwaar te versturen ...
 • om informatie te verzamelen die ons in staat stelt om onze Dienst, onze producten en onze functionaliteiten te verbeteren (met name door het gebruik van cookies).

Artikel 5 - Ontvangers en gebruik van de verzamelde Gegevens

De door ons verzamelde Gegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van verrichtingen op de inhoud van de Dienst.

U kunt e-mails van onze Dienst ontvangen, met name in het kader van nieuwsbrieven die u aanvaard hebt. U kunt verzoeken om die e-mails niet langer te ontvangen door contact met ons op te nemen via dpomaterne@materne.com of via de daartoe voorziene link in elk van de aan u verzonden e-mails.

Materne-Confilux is de enige ontvanger van uw persoonlijke gegevens. Die worden nooit doorgegeven aan derden, de onderaannemers op wie Materne-Confilux een beroep doet buiten beschouwing gelaten. Noch Materne-Confilux noch haar onderaannemers gaan over tot het verhandelen van de persoonsgegevens van de bezoekers en gebruikers van haar Dienst.

Uw persoonsgegevens kunnen met de hieronder aangegeven partijen gedeeld worden voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn gedefinieerd.

Wij eisen van alle derden dat ze de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen en de gegevens in overeenstemming met de wet verwerken. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw gegevens gebruiken.

Artikel 6 - Rechtsgronden voor gegevensverwerking

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt Materne-Confilux alleen persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • met uw toestemming;
 • wanneer er een contractuele verplichting bestaat (een overeenkomst tussen Materne-Confilux en u);
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (uit hoofde van de Europese of nationale wetgeving).

Artikel 7 – Gegevensbeveiliging

U wordt erop gewezen dat uw Gegevens openbaar gemaakt kunnen worden op grond van een wet, een verordening of een besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie of, indien nodig, opdat de Uitgever zijn rechten en belangen kan vrijwaren.

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt, gewijzigd, openbaar worden gemaakt of zonder uw toestemming worden ingezien. Bovendien is de toegang tot uw persoonsgegevens onderworpen aan een gedefinieerde en gedocumenteerde veiligheidsprocedure.

Artikel 8 - Bewaringstermijn van de Gegevens

De Gegevens worden opgeslagen bij de host van de Dienst, waarvan de contactgegevens in de wettelijke vermeldingen van de Dienst staan, en ze worden bewaard zolang strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven genoemde doeleinden. Na die termijn worden ze uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en kunnen ze op geen enkele manier meer verwerkt worden.

Artikel 9 - Gemachtigde dienstverleners en doorgifte naar een derde land van de Europese Unie

Materne-Confilux wijst u erop dat het gebruikmaakt van gemachtigde dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de door u verstrekte gegevens te vergemakkelijken. Die dienstverleners kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn en hebben kennis van de gegevens verzameld via uiteenlopende formulieren aanwezig op de Dienst.

Materne-Confilux heeft er zich vooraf van vergewist dat die dienstverleners de nodige garanties en strikte voorwaarden inzake vertrouwelijkheid, gebruik en bescherming van de gegevens in acht nemen. Er is in het bijzonder over gewaakt dat er een wettelijke grondslag is die toelaat om eender welke doorgifte van gegevens naar een derde land te mogen uitvoeren. In dat opzicht zijn sommige van onze dienstverleners onderworpen aan interne bedrijfsregels (of ‘Binding Corporate Rules’) die op 19 april 2013 goedgekeurd zijn door de Privacycommissie (de latere GBA) (zie ) terwijl de andere dienstverleners niet alleen onderworpen zijn aan standaard contractuele bepalingen maar ook aan het Privacy Shield.

Artikel 10 - Computerrechten en -vrijheden

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u de hieronder vermelde rechten die u, zoals in artikel 1 van deze Privacyverklaring aangegeven, kunt uitoefenen door ons te schrijven op het postadres dat bovenaan vermeld staat (Materne-Confilux - Functionaris voor gegevensbescherming - Allée des Cerisiers 1, 5150 Floreffe) of een e-mail te sturen naar dpomaterne@materne.com:

 • Het recht op informatie: wij zijn verplicht u te informeren over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken (zoals beschreven in deze privacyverklaring).
 • Het recht op inzage: u hebt het recht om een verzoek in te dienen om inzage te krijgen in de gegevens die op u betrekking hebben om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben. Vanwege de verplichting tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens die op Materne-Confilux rust, wordt u erop gewezen dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u het bewijs van uw identiteit levert, met name door ons een scan of een fotokopie van uw geldige identiteitsdocument te bezorgen.
 • Het recht op verbetering: het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens die onvolledig of onjuist zijn, te corrigeren. Op grond van dit recht kunt u op basis van de wetgeving verzoeken om verbetering, bijwerking, afscherming of verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben en die onnauwkeurig, foutief, onvolledig of verouderd kunnen zijn.
 • Het recht op verwijdering, ook bekend als het ‘recht om vergeten te worden’: in sommige gevallen kunt u ons vragen om persoonlijke gegevens die wij over u hebben te verwijderen (tenzij er voor ons een dwingende wettelijke reden is om ze te bewaren).
 • Het recht om de verwerking te beperken: u hebt in bepaalde gevallen het recht om ons te vragen de verwerking van persoonsgegevens op te schorten.
 • Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u hebt het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens op te vragen in een gangbaar formaat (bv. een .csv-bestand).
 • Het recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld door ons te verbieden uw gegevens te verwerken voor directmarketingdoeleinden).

De uitoefening van dit recht is echter slechts mogelijk in een van de twee volgende situaties: wanneer de uitoefening van dit recht op legitieme gronden berust of wanneer de uitoefening van dit recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden gebruikt.

Neem contact met ons op als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen door ons te schrijven op Materne-Confilux - Functionaris voor gegevensbescherming - Allée des Cerisiers 1, 5150 Floreffe of door een e-mail te sturen naar dpomaterne@materne.com.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor inzage in uw persoonsgegevens (noch voor de uitoefening van andere rechten). Wij kunnen u echter een redelijke vergoeding aanrekenen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In dat geval kunnen we ook weigeren om op uw verzoek in te gaan.

Materne-Confilux heeft het recht om zich, indien nodig, te verzetten tegen verzoeken die duidelijk onredelijk zijn vanwege hun systematische, repetitieve aard of hun aantal.

Wij kunnen u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om enig ander recht uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat dergelijke persoonsgegevens niet worden verstrekt aan een persoon die niet bevoegd is om ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om meer informatie over uw aanvraag te verkrijgen, om u sneller een antwoord te geven.

We proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden.  Die termijn van één maand kan worden overschreden als uw verzoek bijzonder complex is of als u meer dan één verzoek hebt ingediend. In dat geval zullen wij u verwittigen en op de hoogte houden.

Artikel 11 - Klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Als u van mening bent dat Materne-Confilux haar verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke Gegevens niet nakomt, kunt u een klacht of een verzoek indienen bij de bevoegde instantie. In België is de bevoegde instantie de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), waarnaar u per e-mail een verzoek kunt sturen op het volgende adres: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

Artikel 12 - Cookiebeleid

De eerste keer dat u de Dienst http://www.bonne-maman.be gebruikt, waarschuwt een banner u dat informatie met betrekking tot uw surfgedrag kan worden opgenomen in alfanumerieke bestanden die ‘cookies’ worden genoemd. Ons beleid met betrekking tot het gebruik van cookies stelt u in staat om de bepalingen die we implementeren met betrekking tot het browsen op onze Dienst beter te begrijpen. Het informeert u in het bijzonder over alle cookies die op onze Dienst aanwezig zijn, het doel ervan en het verwijst u naar de procedure die u moet volgen om ze in te stellen.

a) Algemene informatie over cookies op de site

Materne-Confilux kan, als uitgever van deze Dienst, cookies installeren op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, smartphone enz.) om u een vlotte en optimale navigatie op onze Dienst te garanderen.

‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden van beperkte omvang die ons in staat stellen uw computer, tablet of smartphone te herkennen om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren.

De informatie die door middel van cookies wordt verzameld, laat op geen enkele manier toe u persoonlijk te identificeren. Ze worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen behoeften om de interactiviteit en de prestaties van onze Dienst te verbeteren en om u inhoud te sturen die is afgestemd op uw interesses. Geen van die gegevens wordt aan derden meegedeeld, behalve wanneer Materne-Confilux uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer de bekendmaking van die gegevens wettelijk verplicht is, op bevel van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke instantie die bevoegd is om ze te kennen.

Om u beter te informeren over de informatie die cookies identificeren, vindt u een tabel met de verschillende soorten cookies die gebruikt kunnen worden op de Dienst van Materne-Confilux, hun naam, hun doel en hun bewaarperiode.

Doeleinden Bewaartermijnen
Uitvoering van de bestellingen, leveringen, intrekkingen 5 jaar vanaf de totstandkoming van de overeenkomst
Beheer van de facturen 10 jaar als boekhoudkundig document
Commerciële prospectie 3 jaar vanaf uw laatste contact
Beheer van geschillen Duur van het verkrijgen van het wettelijk voorschrift
In geval van gerechtelijke stappen, worden de gegevens bewaard tot 5 jaar na het einde van de gerechtelijke procedure (wanneer een beslissing definitief is geworden)
Cookies 13 maanden

b) Uw cookie-voorkeuren instellen

U kunt het plaatsen van cookies te allen tijde accepteren of weigeren.

De eerste keer dat u de Dienst http://www.bonne-maman.be gebruikt, verschijnt er onder aan uw scherm een banner met korte informatie over het plaatsen van cookies en soortgelijke technologieën. Die banner waarschuwt u dat u door te blijven surfen op de Dienst van Materne-Confilux (bijvoorbeeld door een nieuwe pagina te laden of door te klikken op verschillende elementen van de Dienst), accepteert dat er cookies op uw terminal geplaatst worden.

Afhankelijk van het type cookie in kwestie kan uw toestemming voor het plaatsen en uitlezen van cookies op uw terminal nodig zijn.

c) Cookies vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zijn bepaalde cookies vrijgesteld van uw voorafgaande toestemming voor zoverre ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Dienst of uitsluitend dienen om de elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Het gaat met name om sessie-identificatiecookies, authenticatiecookies, load-balancing sessiecookies en cookies voor het personaliseren van uw interface. Die cookies vallen volledig onder dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door Materne-Confilux.

d) Cookies die uw voorafgaande toestemming vereisen

Deze eis is van toepassing op cookies die door derden worden uitgegeven en die ‘permanent’ worden genoemd, in die zin dat ze in uw terminal blijven totdat ze worden verwijderd of verlopen.

Aangezien dergelijke cookies worden uitgegeven door derden, zijn het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Die persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van hun bevoegdheden, verwerkt door:

 • de afdelingen van Materne-Confilux die verantwoordelijke zijn voor e-commerce, marketing, logistiek, juridische zaken, consumentenrelaties en boekhouding.
 • externe dienstverleners aan wie wij de verwerking van persoonsgegevens hebben uitbesteed of in het kader van opdrachten om Materne-Confilux te adviseren of bij te staan. In dat geval zorgt Materne-Confilux voor toezicht op de bindende contracten met de onderaannemers, in overeenstemming met de wettelijke en regelgevende bepalingen;
 • gerechtsmedewerkers en ministeriële ambtenaren in het kader van gerechtelijke bijstand en vertegenwoordiging in de rechtbank in geval van geschillen;
 • gerechtelijke autoriteiten;
 • elke natuurlijke of rechtspersoon die bevoegd is tot een uitvoerbare rechterlijke beslissing;
 • de organisatie die belast is met het beheer van de lijst van wie zich verzet tegen telefonische klantenwerving;
 • de commerciële partners van de vennootschap Materne-Confilux als u dat uitdrukkelijk aanvaard hebt;
 • de organisatie die belast is met het beheer van de lijst van wie zich verzet tegen telefonische klantenwerving wanneer het telefoonnummer wordt verzameld voor commerciële prospectiedoeleinden.

Deze familie van cookies bevat onder andere publieksmeetcookies, advertentiecookies, die Materne-Confilux niet gebruikt, evenals cookies voor het delen op sociale netwerken (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn enz.). Cookies voor het delen op sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betreffende sociale netwerk. Mits uw toestemming maken die cookies het mogelijk om een deel van de op de Dienst gepubliceerde inhoud eenvoudig te delen, in het bijzonder via een ‘share’-knop van het betreffende sociale netwerk.

Publieksmeetcookies stellen statistieken op over het aantal bezoekers en het gebruik van verschillende elementen van de Dienst (zoals de inhoud/pagina's die u hebt bezocht). Die gegevens helpen om het gebruiksgemak van de Dienst te verbeteren. Op de Dienst http://www.bonne-maman.be wordt een instrument voor publieksmeting (Google Analytics) gebruikt. Het privacybeleid ervan is in het Frans beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

e) Cookie-instellingstools

De meeste browsers zijn standaard geconfigureerd om het plaatsen van cookies mogelijk te maken. Uw browser biedt u de mogelijkheid om die standaardinstellingen te wijzigen, zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of slechts enkele ervan worden geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van de uitgever ervan.

OPGELET: Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de weigering om cookies op uw terminal te plaatsen niettemin uw gebruikerservaring en uw toegang tot bepaalde diensten of functionaliteiten van deze Dienst kan wijzigen. In voorkomend geval wijst Materne-Confilux alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de gevolgen van de verslechtering van uw surfomstandigheden die zich voordoen als gevolg van uw keuze om de cookies die nodig zijn voor het functioneren van de Dienst te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Die gevolgen vormen geen schade en u kunt dan ook geen aanspraak maken op enige vergoeding.

Uw browser stelt u ook in staat om bestaande cookies op uw terminal te verwijderen of om u te waarschuwen wanneer er waarschijnlijk nieuwe cookies op uw terminal worden geplaatst. Die instellingen hebben geen invloed op uw surfgedrag, maar zorgen ervoor dat u al het voordeel van de cookie verliest.

Hieronder leest u over de verschillende hulpmiddelen die tot uw beschikking staan, zodat u de cookies die op uw terminal worden geplaatst, kunt instellen.

f) Uw browser instellen

Elke browser biedt zijn eigen instellingen voor het beheer van cookies. Om te weten te komen hoe u uw cookie-voorkeuren kunt wijzigen, vindt u hieronder links om u te helpen bij de toegang tot het cookie-menu van uw browser.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Safari:

Voor meer informatie over hulpmiddelen voor het controleren van cookies kunt u terecht op de website van de GBA: .

Als u vragen of verzoeken om bijkomende informatie over dit cookiebeleid hebt, kunt u contact met ons opnemen.

g) Lijst van cookies

De gedetailleerde lijst van de gebruikte cookies op de Dienst http://www.bonne-maman.be is beschikbaar op het volgende adres:

Alle rechten voorbehouden – 23 maart 2021

 

 

Even geduld...